Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Sử-Địa-CD-MT-Âm nhạc

Giới thiệu Tổ Sử-Địa-CD-MT-Âm nhạc

Nguồn tin: Tổ Sử - Địa - CD - MT - Âm nhạc      Đăng vào: Thứ năm - 10/01/2013 23:35
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NINH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh – Phúc.
 
                                                                                                Ninh Sim, ngày 9 tháng1 năm 2013.
                                            
I.SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:
1.Đặc điểm, tình hình:
· - Tên tập thể: Tổ Sử-Địa - Công dân- Mĩ thuật- Âm nhạc.
- Tổng số GV: 11/ 9 nữ .( Sử:1; Sử-Công dân:4;Địa:2;Mĩ thuật:2; Nhạc:2)
 Trình độ chuyên môn:
+ Giáo viên:Đạt chuẩn 5/11GV, tỉ lệ:45,5 %                Trên chuẩn:6/11,tỷ lệ:54,5%.
+ Trình độ đại học:     06   Giáo viên
+ Đang học đại học:    01 Giáo viên
+ Đảng viên :              03   Giáo viên
- Có 07 Đoàn viên

 
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Giảng dạy môn Số điện thoại
1  Lê Trung Chinh GV CĐSP Sử  9/1988 Sử - CD 01682228878
2 Lê Thành Đô TT ĐHSP Sử  1/1991 Sử - CD 0905848359
3 Huỳnh T Thu Hương TP ĐHSP Địa 10/1988 Địa 01697863908
4 Huỳnh Thị K Ngân GV       CĐSP  Địa 9/2004 Địa – Mĩ thuật 0988953620
5 Nguyễn Thị Lan GV       CĐSP Sử 9/2001 Sử - CD 01687275923
6 Nguyễn Thị Thanh GV ĐHSP Âm nhạc 1/2009 Âm nhạc 0935830029
7 Vũ Thi Thanh Tuyền GV ĐHSP Mĩ thuật 1/2003 Mĩ thuật 0984628323
8 Nguyễn Thi Kim Tuyền GV ĐHSP Sử 9/1998 Sử - CD 0905549718
9 Nguyễn Thị Thạch GV ĐHSP Sử 9/2005 Sử - CD 0989033415
10 Hồ Thị Bích Tuyền GV CĐSP Mĩ thuật 10/2012 Mĩ thuật 01674428628
11 H Tim GV CĐSP Âm nhạc 10/2013 Âm nhạc 01687928242
 
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Thành Đô
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sử
Môn giảng dạy: Sử - CD
Năm vào ngành: 1991
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0905848359
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Trung Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sử
Môn giảng dạy: Sử -Công dân
Năm vào ngành: 1988
Đảng viên/ Đoàn viên:  Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01682228878
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí
Môn giảng dạy: Địa lí
Năm vào ngành: 1988
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01697863908
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Huỳnh Thị K Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Địa – Mĩ thuật
Môn giảng dạy: Địa
Năm vào ngành: 2004
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0988953620
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sử- CD
Môn giảng dạy:Sử -CD                                        Năm vào ngành: 2001
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01687275923
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc
Môn giảng dạy: Âm nhạc
Năm vào ngành: 2009
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0935830029
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Vũ Thi Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mĩ thuật
Môn giảng dạy: Mĩ thuật
Năm vào ngành: 2003
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0984628323
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thi Kim Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sử
Môn giảng dạy: Sử- CD
Năm vào ngành: 1998
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0905549718
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thạch
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sử
Môn giảng dạy: Sử - CD
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0989033415
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Hồ Thị Bích Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Mĩ thuật
Môn giảng dạy: Mĩ thuật
Năm vào ngành: 2012
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01674428628
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: H Tim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Âm nhạc
Môn giảng dạy: Âm nhạc
Năm vào ngành: 2013
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 01687928242

2. Chức năng , Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lí,Công dân,Mĩ thuật ,Âm nhac.
 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa