Trang chủ » TỔ CHUYÊN MÔN » Tổ Hành Chính

Giới thiệu tổ Hành chính

Nguồn tin: Tổ Hành Chính      Đăng vào: Thứ năm - 07/11/2013 20:20
1. Đặc điểm , tình hình:
 - Tên đơn vị: Tổ Hành chính
- Tóm tắc cơ cấu tổ chức: Số lượng CB- GV-NV: 11/5 nữ bao gồm:
 + BGH : 2
 + Giáo viên : 2
 + Nhân viên : 7/5 nữ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 100%. Trong đó: Đại học 2, Cao đẳng 2, trung cấp 4.
 - Đặc điểm chính trị: Có 3 Đảng viên, 1 tổ Công đoàn gồm 11 Đoàn viên, Đoàn viên thanh niên có 3 đoàn viên.
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Giảng dạy môn Số điện thoại
1 Nguyễn Xuân Lộc Hiệu trưởng CĐSP Toán- Lý 1978 Công dân 9 0905.848.500
2 Nguyễn Lai P.Hiệu trưởng ĐHSP Lý 1987 Lý 9 0987.672.166
3 Lê Viết Cường PTT Đội ĐHSP Văn 2005   0983.757.059
4 Nguyễn Cao Toàn CTBT CĐSP Sinh- TD 2000   0935.672.567
5 Trần Thị Lộc Kế toán TC kế toán 1987   0905.073.837
6 Nguyễn Thị Thùy Trang Văn thư TC văn thư 2004   0984.776.771
7 Trần Thảo Nguyên Thư viện TC Thư viện 2010   0169.2388.242
8 Đoàn Thị Thạch Y Tế TC y sỹ 2012   0164.7352.679
9 Nguyễn Thị Thùy Duyên Tạp vụ 12/12 2011   0984.006.662
10 Nguyễn Đắc Tư Bảo vệ   2001   0120.2708.436
11 Huỳnh Bình Bảo vệ   2008   0919.343.741
 
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Xuân Lộc
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán - Lý
Môn giảng dạy: Công dân
Năm vào ngành: 1978
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0905.848.500
Email:nxloc.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Lai
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 1987
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0987.672.166
Email:nlai.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Lê Viết Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Môn giảng dạy: TPT Đội
Năm vào ngành: 2005
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0983.757.059
Email:lvcuong.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Cao Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Sinh – Thể dục
Môn giảng dạy: GV/CTBT
Năm vào ngành: 2000
Đảng viên/ Đoàn viên: Đảng viên
Số điện thoại: 0935.672.567
Email:nctoan.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Trần Thị Lộc
Chức vụ: Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 1987
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0905.073.837
Email:ntloc.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Chức vụ: Văn thư
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 2004
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0984.776.771
Email:ntttrang.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Trần Thảo Nguyên
Chức vụ: Thư viện
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện
Môn giảng dạy:  
Năm vào ngành: 2010
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0169.2388.242
Email:ttnguyen.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Đoàn Thị Thạch
Chức vụ: Y Tế
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y Sỹ
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 2012
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0164.7352.679
Email:dtthach.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Duyên
Chức vụ: Tạp vụ
Trình độ chuyên môn: 12/12
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 2011
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0984.006.662
Email:nttduyen.c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Đắc Tư
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ chuyên môn:
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 2001
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại:  0120.2708.436
 
 
 

 
 
 
Họ và tên: Huỳnh Bình
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ chuyên môn:
Môn giảng dạy:
Năm vào ngành: 2008
Đảng viên/ Đoàn viên: Đoàn viên Công Đoàn
Số điện thoại: 0919.343.741

Từ khóa: đơn vị
 
Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa