TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Hỗ Trợ

Quản Lý Website

Name Nguyễn Tiến Thành

Trang chủ » Tổ Chức Đoàn Thể » Công Đoàn

Mẫu số 02-TC

Thứ ba - 07/01/2014 08:20
Thông báo về việc không thụ lý GQTC
MẪU SỐ 02 - TC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

 ...........(1).......
...............(2)...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
       Số: ……/ TB- …. ......., ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
Ngày … tháng ... năm ...,…….(3)….. đã nhận được tố cáo của …(4)……...
với nội dung:
….……..…………….……………..(5)……………..………….…………………
        (Tố cáo do……………………(6)…………………………… chuyển đến).
         Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.
         Lý do: ……………………….(7)……………………………….…………..
          Vậy thông báo để ông (bà) biết

 
Nơi nhận:
- Người tố cáo;
- …(6)…;
- Lưu: VT, hồ sơ.
                             Người đứng đầu                                  
cơ quan, tổ chức, đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo.
(3) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Thông báo
(4) Họ tên, địa chỉ của người tố cáo.
(5) Nội dung tố cáo không được thụ lý.
(6) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc tên, chức vụ, chức danh người có thẩm quyền đã chuyển tố cáo đó đến người giải quyết tố cáo (nếu có).
(7) Căn cứ pháp lý đã áp dụng để không thụ lý giải quyết tố cáo (điều, khoản, tên văn bản và nội dung quy định về trường hợp không thụ lý giải quyết tố cáo)

Tác giả bài viết: Thanh tra Chính phủ

Nguồn tin: công đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông báo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Cơ Sở Tô Hiến Thành
 Xã Ninh Sim - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa